Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
MŠ Žirafka
Materská škola Žirafka

Žiadosť do MŠ

Zápisný lístok

Školská jedáleň pri Materskej škole Nábrežie 4. apríla 1986/20 031 01 Liptovský Mikuláš
Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie od 2.9.2020 v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.
MESAČNÁ ZÁLOHOVÁ PLATBA ZA STRAVNÉ: 20 x 1,55 = 31,- € Denný poplatok na nákup potravín za odobraté jedlo: 1,55 €
Príspevok na stravovanie sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci na č. účtu ŠJ:
ODHLÁSENIE ZO STRAVY JE MOŽNÉ NAJNESKÔR DO 6,30 hod. daný deň na číslo telefónu ŠJ: 044/5525004 - záznamník aj po pracovnej dobe a cez víkend.
Ak zákonný zástupca dieťa neodhlási, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú obvykle odoberá. Obed do obedára je možný len výnimočne, v prípade ochorenia dieťaťa cez noc, alebo cez víkend, vtedy môže rodič prísť zobrať obed do obedára od 11:00 do 13:00 hod.
Prípadné stravné preplatky budú vrátené stravníkovi (zákonnému zástupcovi dieťaťa) na účet do 30.9. Stravník/zákonný zástupca dieťaťa je povinný včas oznámiť prípadnú zmenu účtu, na ktorý majú byť poukázané stravné preplatky.
******************************************************************************************************
Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:
✔ príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhradí vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci ✔ dieťa MŠ v hmotnej núdzi, má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed
✔ v prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase ✔ za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zák
******************************************************************************************************
Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov: v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom,
prevádzkovateľovi Školská jedáleň pri MŠ, Nábrežie 4. apríla 1986/20, 031 01 Liptovský Mikuláš v informačnom systéme "Stravné", pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: č.účtu zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka, od prijatia po dobu dochádzky do MŠ.
Som si vedomá/ý,že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

označuje povinné pole.

„Pred odoslaním formulára / prihlášky si, prosím, pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle
čl. 13 Nariadenia GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie
.
Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil / oboznámila so všetkými informáciami, najmä s
právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.„

ĎALŠÍ POSTUP K PRIJATIU DIEŤAŤA DO MŠ

  1. Termín prevzatia rozhodnutia o prijatí – resp. neprijatí dieťaťa do MŠ oznámi rodičom riaditeľka MŠ.
  2. Rodič je povinný oznámiť riaditeľke MŠ každú zmenu, ktorá súvisí s nástupom dieťaťa do MŠ najneskôr do 14 dní od uvedeného dátumu nástupu na žiadosti.

 

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

  1. V prípade ochorenia dieťaťa, výskytu choroby v rodine alebo najbližšom okolí, bezodkladne oznámim túto skutočnosť riaditeľovi MŠ. Ďalej sa zaväzujem, že oznámim aj každé očkovanie dieťaťa a ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou.
  2. Vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto prihláške sú pravdivé a že som nezamlčal/a žiadne závažné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie resp. dochádzku môjho dieťaťa do MŠ.
  3. Súčasne sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne a v termíne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ v zmysle § 28 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so VZN Mesta Liptovský Mikuláš č.10/2017 a 8/2019
  4. Beriem na vedomie, že na základe opakovaného porušovania školského poriadku zákonnými zástupcami dieťaťa, môže riaditeľ MŠ rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.