Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
MŠ Žirafka
Materská škola Žirafka

Prihláška na stravovanie

Zápisný lístok - predškolák

Školská jedáleň pri Materskej škole Nábrežie 4. apríla 1986/20 031 01 Liptovský Mikuláš
Zápisný lístok
1,45 € Finančná norma 0,10 € Réžia ----------------------------------- 1,55 € CENA OBEDA ************************************************************************
1,20 € Dotácia ÚPSVaR 0,35 € Doplatok rodiča (cena obeda - dotácia) ************************************************************************
Náklady za stravovanie uhrádza zákonný zástupca stravníka vopred do 25. dňa v mesiaci a to bezhotovostne. Pri prevode je potrebné použiť nasledovné údaje:
Do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka !
✔ odhlásenie zo stravy je možné najneskôr daný deň do 6,30 hod. ✔ v prípade neodhlásenia dieťaťa z obeda, rodič hradí plnú sumu 1,55 €/obed/deň ✔ za neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje
PREDDAVOK NA STRAVU: po vyčerpaní sa musí znova uhradiť. Preddavok je potrebné uhradiť do 31.8. vo výške 31,- €
DOPLATOK RODIČA - je možné zaplatiť: ✔ mesačne 0,35 € x 20 dní = 7,- € ✔ polročne (september a január) 7,- € x 5 mesiacov = 35,- € ✔ ročne (septeptember) 7,- € x 10 mesiacov = 70,- €
Stravný preplatok Vám bude vrátený na bankový účet do 30.09.
DIÉTNE STRAVOVANIE - ak ŠJ nezabezpečuje diétne stravovanie, zákonnému zástupcovi dieťaťa bude poskytnutá dotácia 1,20 € za každý deň, ktorý sa dieťa zúčastnilo edukačnej činnosti a na základe potvrdenia od odbor.lekára (špecialistu, gastroenterológa..)
Rodič potvrdenie od lekára odovzdá riaditeľovi školy. Dotácia Vám bude vyplatená na účet.
Zápisný lístok nadobúda platnosť 01.09.2020.
V Zmysle Zákona o dotáciách č. 544/2010 Z.z. v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, má dieťa nárok na príspevok v sume 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade účasti na edukačnej činnosti v MŠ
V prípade neúčasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti je zákonný zástupca dieťaťa povinný dieťa zo stravy riadne a včas odhlásiť. Ak tak neurobí, má právo si obed odobrať, ale musí zaň uhradiť plnú sumu 1,55 €/deň.
*Súhlasím so spracovaním osobných údajov v znení zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely poskytovania stravovania, počas doby, kedy bude stravovanie poskytnuté.

označuje povinné pole.