Navigácia

Obsah

Triedy

Kocka lienky2. trieda "LIENKY"Triedne učiteľky

  • Komendáková Dáša, Mgr.
  • Joóbová Mária


Zameranie triedy

  • skvalitnenie základných motorických a kognitívnych kompetencií nevyhnutných pre udržiavanie zdravia a zdravého životného štýlu pri športovaní
  • rozvíjanie plynulých vzájomných vzťahov s rovesníkmi na báze citovej väzby, a to rešpektovaním potreby pomáhať iným, spolupracovať s nimi, podriadiť sa pravidlám stanovených kolektívom pri uskutočňovaní pohybových aktivít
  • podpora samostatnosti a bádateľských kompetencií, spracovanie a prenos poznatkov v experimentovaní s telovýchovným náčiním, náradím a športovým vybavením
  • vzájomné prepojenie hudby a pohybových činností
  • stimulácia jemnej a hrubej motoriky v rozmanitých motorických pohyboch


„Sebapoznanie a sebavýchova sú základnými kameňmi zdravého života.“