Navigácia

Obsah

Kocka kuriatka1. trieda "KURIATKA"Triedne učiteľky

  • Filipková Eva
  • Bestvinová Dagmar
  • Riessová Magda

Zameranie triedy

      Našim zámerom je realizovať v šťastí, láske a pocite bezpečia prvopočiatočný kontakt dieťaťa s kolektívom triedy, školy a spoločenským životom. Individuálny prístup ktorý máme  na zreteli, tvorí základný pilier osobnostného a celostného rozvoja každého dieťaťa a zároveň súčasť harmónie celku. V našej triede podporujeme aktivity, v ktorých dominuje hra, radosť, objavovanie a spoznávanie nového. Vytvárame podnetné prostredie a priaznivú sociálno-emociíálnu klímu založenú na otvorenej komunikácii s deťmi a rodičmi.