Navigácia

Obsah

Triedy

Kocka kuriatka1. trieda "KURIATKA"Triedne učiteľky

  • Filipková Eva
  • Bestvinová Dagmar
  • Riessová Magda


Našim zámerom je vytvoriť u detí pocit istoty , bezpečia, radosti a šťastia

  • pomáhame deťom zvládať adaptačné obdobie individuálnym prístupom, začleniť ich do kolektívu.
  • rozvíjame  sebaobslužné činnosti , hygienické zručnosti a návyky
  • uplatňujeme princíp aktivity dieťaťa , v ktorej dominuje hra ako najdôležitejší prostriedok rozvoja osobnosti predškolského veku.
  • rešpektujeme jedinečnosť dieťaťa - jeho schopnosti, citové prežívanie, nadanie...
  • podporujeme bohatosť vnútorného života – vytvárať si nové  kamarátske vzťahy, kreatívne spolupracovať, zúčastňovať sa  rôznych vekuprimeraných kultúrnych podujatí.