Navigácia

Obsah

Poplatky


ŠKOLNÉ - na základe prijatého VZN č. 10/2017 od 1.1.2018  

Deti od 2 do 3 rokov veku: 30,- €

Deti od 3 do 6 rokov veku: 15,- €

Deti 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky školné neuhrádzajú !

Prázdninová činnosť na júl a august 30,- €

Platba za školné sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v danom mesiaci  na číslo účtu

IBAN: SK12 5600 0000 0081 0947 7001

Platba na prázdninovú činnosť sa uhrádza najneskôr do 10. júna príslušného roka !

 

NA ZÁKLADE VŠEOBECNO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ č. 8/2019/VZN SA OD 1.9.2019 ZVYŠUJE POPLATOK ZA STRAVNÉ NA 1,55 .

STRAVNÉ:   

Desiata: 0,36 €

Obed: 0,85 €

Olovrant: 0,24 €

Réžia: 0,10 €

Spolu na 1 deň: 1,55 €

Zálohová platba na mesiac: 31,- € (t.j.20 dní x 1,55 € )

PREDŠKOLÁCI uhradia tiež 1 platbu 31,- EUR. Táto zálohová platba bude na úhradu doplatkov stravy, prípadne na úhradu včas neodhlásenej stravy. (dotácia na stravu 1,20 eur, doplatok rodiča 0,35 eur, neodhlásená strava plná suma 1,55 eur)
Po vyčerpaní zálohovej platby bude rodič upozornený na doplatenie.

Platba za stravné sa uhrádza  vopred do 25. dňa v mesiaci na č. účtu

IBAN:  SK91 5600 0000 0081 0947 8004

 

VARIABILNÝ SYMBOL - prosíme uvádzať pri obidvoch platbách pridelené číslo. Ďakujeme.

 

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič 24 hodín vopred, najneskôr do  6:30 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa na číslo telefónu:

 

MŠ 044/55 250 07

ŠJ 044/55 250 04 - záznamník aj po pracovnej dobe a cez víkend