Navigácia

Obsah

Poplatky


ŠKOLNÉ - na základe prijatého VZN č. 10/2017 od 1.1.2018  

Deti od 2 do 3 rokov veku: 30,- €

Deti od 3 do 6 rokov veku: 15,- €

Deti 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky školné neuhrádzajú !

Prázdninová činnosť na júl a august 30,- €

Platba za školné sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v danom mesiaci  na číslo účtu

IBAN: SK12 5600 0000 0081 0947 7001

Platba na prázdninovú činnosť sa uhrádza najneskôr do 10. júna príslušného roka !

 

STRAVNÉ:   

Desiata: 0,28 €

Obed: 0,68 €

Olovrant: 0,23 €

Réžia: 0,10 €

Spolu na 1 deň: 1,29 €

Zálohová platba na mesiac: 25,80 € (t.j.20 dní x1,29 € )

Platba za stravné sa uhrádza  najneskôr do 10. dňa v danom  mesiaci na č. účtu

IBAN:  SK91 5600 0000 0081 0947 8004

 

VARIABILNÝ SYMBOL - prosíme uvádzať pri obidvoch platbách pridelené číslo. Ďakujeme.