Navigácia

Obsah

Poplatky

ŠKOLNÉ - na základe prijatého VZN č. 10/2017 od 1.1.2018  
 

Deti od 2 do 6 rokov veku: 20- €

Deti 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky školné neuhrádzajú !

 

Platba za školné sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v danom mesiaci  na číslo účtu

IBAN: SK12 5600 0000 0081 0947 7001

Platba na prázdninovú činnosť sa uhrádza najneskôr do 10. júna príslušného roka !

 

NA ZÁKLADE VŠEOBECNO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ č. 8/2019/VZN SA OD 1.9.2019 ZVYŠUJE POPLATOK ZA STRAVNÉ NA 1,55 .

STRAVNÉ:   

Desiata: 0,36 €

Obed: 0,85 €

Olovrant: 0,24 €

Réžia: 0,10 €

Spolu na 1 deň: 1,55 €

Zálohová platba na mesiac: 31,- € (t.j.20 dní x 1,55 € )

PREDŠKOLÁCI uhradia tiež 1 platbu 31,- EUR - preddavok na stravovanie ako zábezpeku za neodhlásenú stravu. Po vyčerpaní zálohovej platby bude rodič upozornený na doplatenie.

PREDŠKOLÁCI uhrádzajú doplatok na stravovanie: ( 1,55 €  - 1,30 € dotácia = 0,25 €)

mesačne 0,25 € x 20 = 5,- €

polročne (septemer a január) 5,- € x 5 mesiacov = 25,- €

ročne (január) 5,-€  x 10 mesiacov = 50,- €

 

Platba za stravné sa uhrádza  vopred do 20. dňa v mesiaci na č. účtu

IBAN:  SK91 5600 0000 0081 0947 8004

Preplatok finančných prostriedkov zostáva na konte stravníka počas celého obdobia stravovania v prípade, že stravník nepožiada o ich vrátenie. Preplatky sa prenášajú automaticky cez kalendárny aj školský rok.

VARIABILNÝ SYMBOL - prosíme uvádzať pri obidvoch platbách pridelené číslo. Ďakujeme.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič 24 hodín vopred, najneskôr do  6:30 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa na číslo telefónu:

MŠ 044/55 250 07

ŠJ 044/55 250 04 - záznamník aj po pracovnej dobe a cez víkend