Navigácia

Obsah

Poplatky

ŠKOLNÉ - na základe prijatého VZN č. 15/2020 od 1.1.2021

Deti od 2 do 6 rokov veku: 20- €

Deti 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky školné neuhrádzajú !

Platba za školné sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v danom mesiaci  na číslo účtu

IBAN: SK12 5600 0000 0081 0947 7001

Platba na prázdninovú činnosť sa uhrádza najneskôr do 10. júna príslušného roka !

 

NA ZÁKLADE VŠEOBECNO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ č. 4/2022/VZN SA OD 1.4.2022 URČUJE POPLATOK ZA STRAVNÉ PRE DIEŤA MŠ

1,94 € NA DEŇ.

 

STRAVNÉ:   

Desiata: 0,38 €

Obed: 0,90 €

Olovrant: 0,26 €

Réžia: 0,40 €

Spolu na 1 deň: 1,94 €

Zálohová platba na mesiac: 38,80 € (t.j.20 dní x 1,94 € )

Platba za stravné sa uhrádza  vopred do 20. dňa v mesiaci na č. účtu

IBAN:  SK91 5600 0000 0081 0947 8004

Preplatok finančných prostriedkov zostáva na konte stravníka počas celého obdobia stravovania v prípade, že stravník nepožiada o ich vrátenie. Preplatky sa prenášajú automaticky cez kalendárny aj školský rok.

VARIABILNÝ SYMBOL - prosíme uvádzať pri obidvoch platbách pridelené číslo. Ďakujeme.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič 24 hodín vopred, najneskôr do  6:30 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa na www.strava.cz, alebo na číslo telefónu ŠJ:

044/55 250 04 - záznamník aj po pracovnej dobe a cez víkend