Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Liptovský Mikuláš je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Liptovský Mikuláš
Materská škola, Nábrežie 4. apríla 1986, Liptovský Mikuláš 03101
zastúpené: Magda Riessová, riaditeľka MŠ
IČ: 37810529
DIČ: 2021369708

Email: zirafka@zirafka.sk,  ms4aprillm@gmail.com
Telefón: 044 55 250 07

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Liptovský Mikuláš v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Liptovský Mikuláš, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.