6. trieda "VČIELKY"

Triedne učiteľky:

 • MEDLOVÁ Eva
 • JANOVĆÍKOVÁ Timea
 • LŐRINCZOVÁ Iveta, Bc.

V 6. triede Včielky pracujeme s projektom PROSOCIÁLNA  VÝCHOVA   v ktorom ponúkame a poskytujeme v procese výchovy a vzdelávania:

 • atmosféru založenú na porozumení
 • uznaní
 • empatickom počúvaní
 • bezpodmienečnom prijatí dieťaťa

 Projekt kladie dôraz na :

 • úctu k dieťaťu
 • rešpekt a dôveru
 • tvorivú silu
 • zážitkové učenie